วัดมหาธาตุ อยุธยา แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งรวมศิลปะ สถาปัตยกรรม ของไทย

‘วัดมหาธาตุ’ เป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย วัดแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานป่าถ่าน ภายในวัดมีสิ่งอันมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ คือ มีการประดับประดา ด้วยเศียรของพระพุทธรูป ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งถูกฝังอยู่ในรากไม้ เมื่อพูดถึงอย่างนี้แล้ว คุณคงนึกภาพออก เพราะเป็นภาพโด่งดังมาก

 เศียรพระพุทธรูป ซึ่งถูกฝังอยู่ ในต้นไม้

เศียรพระพุทธรูป ที่มีความน่าอัศจรรย์นี้ เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแต่เพียงส่วนเศียรเท่านั้น ในส่วนขององค์พระหายไปอย่างไร้ร่องรอย อีกทั้งยังเป็นเศียรพระพุทธรูป อันเป็นงานศิลปะจากอยุธยาอีกด้วย โดยพระพุทธรูปองค์นี้ วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร นักโบราณคดีสันนิษฐาน ว่าเศียรพระพุทธรูปองค์นี้ น่าจะเกิดการแตก หัก หรือ ขาด แล้วร่วงหล่นลงมาอยู่บริเวณโคนของต้นไม้ ในสมัยเสียกรุง เมื่อกาลเวลาผ่านไปรากไม้ก็ค่อยๆ ขึ้นมาปกคลุม บังเกิดให้มีความงดงาม อันจากงานศิลปะของธรรมชาติ และความงามจากศิลปะของมนุษย์ผสมผสานรวมกันอย่างน่าแปลกตา จนกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ จึงทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดังไกลไปถึงต่างชาติ

ความเป็นมาของวัดมหาธาตุ จังหวัดอยุธยา

เมื่ออ้างอิงจากพงศาวดารบางฉบับ สามารถพบเห็นได้ว่า วัดแห่งนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 หากแต่กาลต่อมาสมเด็จพระราเมศวร ทรงโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ มาเก็บไว้ ณ วัดแห่งนี้ ในปี พ.ศ.1927 ในปี พ.ศ. 2499 กรมศิลปากรได้เข้ามาทำการศึกษาขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ และพบเรื่องที่น่าแปลกใจ เพราะพบของ โบราณหลายชิ้นอันมีความสำคัญ เช่น ผอบหินโบราณ ภายในบรรจุสถูปซ้อนกันจำนวน 7 ชั้น โดยแบ่งออกเป็น ชิน , เงิน, นาก , ไม้จันทร์แดง , แก้ว รวมทั้งทองคำบริสุทธิ์ โดยชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องประดับอันมีค่าต่างๆ มากมาย ชวนตกตะลึง และสมบัติเหล่านี้น่าจะเป็นสมบัติของผู้ใดผู้หนึ่ง หรืออาจเป็นสมบัติของชาติก็ได้

วัดศักดิ์สิทธิ์ ที่กระจายไปทั่วประเทศไทย

วัดมหาธาตุ หรือมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า วัดพระศรีมหาธาตุ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชื่อวัดเหล่านี้มีปรากฏโดยทั่วไป ในทุกภูมิภาคของประเทศเทศไทย โดยจารีตดังกล่าวนี้ มีการเริ่มต้นขึ้น ในสมัยใดนั้นก็มิอาจทราบได้ แต่ถ้าให้ลองพิจารณา เฉพาะอาณาจักรอยุธยา ก็พอสามารถตอบได้ว่า ธรรมเนียม ดังกล่าวนี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยแรกๆ กว่าวัดอื่นๆ ทำให้วัดมหาธาตุ ที่จังหวัด อยุธยาจึงกลายมาเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุด วัดหนึ่งของอาณาจักร นอกจากนี้สถานที่ตั้งก็อยู่ใกล้ชิดกับพระบรมมหาราชวังมาก จึงทำให้ประชาชนหลายคนเกิดความเลื่อมใส